Vedel/a si, že rok 2023 je Európsky rok zručností?

Vedel/a si, že rok 2023 je Európsky rok zručností?

„Je možné lietať bez motorov, ale nie bez znalostí a zručností.“ Wilbur Wright 

Vzdelávanie je celospoločenskou aktivitou, ktorá by sa mala realizovať prostredníctvom mnohých rôznych cieľov a úloh. Už v 80. rokoch Delorska komisia formulovala túto myšlienku tým, že identifikovala štyri pilierové oblasti vzdelávania, a to učenie sa poznať, robiť, byť a žiť spolu. Tieto rôzne, ale prepojené ciele nášho vzdelávacieho systému sa snažia zlepšiť schopnosti, možnosti a ľudský rozvoj občanov v rôznych etapách ich života.

Jedným z kľúčových aspektov je vytvorenie vzdelávacieho systému, ktorý môže poskytnúť každému správnu súpravu zručností pre pracovný trh. Rozvíjanie nových zručností pre sa meniaci pracovný trh sa stáva čoraz viac prioritou v Európe aj vo svete. Podľa McKinseyho „takmer deväť z desiatich riaditeľov a manažérov hovorí, že ich organizácie už teraz čelia medzieram v zručnostiach alebo očakávajú, že medzery sa rozvinú v priebehu nasledujúcich piatich rokov“. Táto situácia je samozrejme zhoršená rýchlosťou prechodu, ktorý pozorujeme v globálnej spoločnosti. Napríklad v sektore umelých inteligencií (AI) je situácia zvlášť ťažká, pričom Európa zaostáva za Čínou a USA v schopnosti priťahovať talent v tejto oblasti a využívať ponúkané príležitosti.

Rozdiel medzi zručnosťami, ktoré zamestnávatelia požadujú a tými, ktoré majú skutoční alebo potenciálni zamestnanci, nazývaný ako „medzera v zručnostiach“, súvisí s digitálnym rozdelením. Avšak, existuje niekoľko niekedy protichodných výziev, ktorým je potrebné čeliť. Skutočne, zatiaľ čo zatváranie tohto rozdielu je kľúčovým faktorom zahrňovania a koherencie na európskej úrovni, podporovanie high-tech a deep-tech priemyslov ako lídrov novej európskej ekonomiky riskuje, že nechá za sebou tých, ktorí nemajú príslušnú zručnostnú súpravu. Nájsť správnu rovnováhu medzi podporovaním technologických inovácií a zabezpečením neustáleho rozvoja iných sektorov a zabezpečením toho, aby sa všetci mohli tešiť z výhod, vyžaduje dôležité investície do upskillingu a hlbokú prehodnotenie vzdelávacej infraštruktúry v krajinách EÚ.

Sieť Eurydice bola aktívna pri informovaní o trendoch v tejto oblasti v celej Európe.

Vlani zverejnila štúdiu o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých v Európe, kde sa skúmali súčasné prístupy k podpore celoživotného vzdelávania, s dôrazom na politiky a opatrenia podporujúce dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií pri prístupe k možnostiam vzdelávania. Situácia nie je ideálna, pretože jeden z piatich dospelých v EÚ nedokončil stredné vzdelanie. Ako zistila správa, dospelí s nízkou kvalifikáciou sa menej zúčastňujú na vzdelávaní a odbornej príprave než tí s vyššou úrovňou vzdelania. V tejto oblasti je preto stále potrebné vykonať prácu.

Nedávno sa zameriavali na školy a to, ako pripravujú nové generácie s pravým súborom zručností pre tento vek. Z výskumu Eurydice o vyučovaní matematiky a prírodných vied v školách sa objavil zmiešaný obraz, kde výučba prírodných vied zaostáva za matematikou. Zároveň však projekt zistil, že integrovanie socio-vedeckých otázok do osnov zvyšuje úspech študentov.

Podobne Eurydice zverejnila aj štúdiu o informatike na školách, kde zistila, že v 23 európskych krajinách už navštevujú žiaci základnej školy samostatnú vyučovaciu hodinu informatiky. Zatiaľ čo dve tretiny krajín sa snažia zaviesť reformy na posilnenie prítomnosti informatiky v osnovách.

Všetko toto by nemalo zatemniť dôležitosť rovnosti príležitostí, ktorá je základným predpokladom spravodlivej spoločnosti.

Eurydice sa zaoberala touto otázkou v sérii správ venovaných školstvu a vyššiemu vzdelávaniu, skúmajúc spôsoby, akými krajiny riešia nerovnosti a podporujú inklúziu v celej sústave vzdelávania.

Rok 2023 bol vyhlásený za Európsky rok zručností a je kľúčové zapojiť do tohto úsilia všetky zainteresované strany. Mapovaním a sledovaním rôznych prístupov v celej Európe ukázala sieť Eurydice potrebu bližšej a inovatívnejšej integrácie medzi zručnosťami, tréningom a vzdelávaním na všetkých úrovniach. Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a verejnými orgánmi na národných aj európskych úrovniach budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri úspešnom reagovaní na veľké zmeny, ktorými spoločnosť momentálne prechádza.

Článok prevzatý zo ZDROJA.

Umelá inteligencia v školstve – požehnanie alebo hrozba?

Umelá inteligencia v školstve – požehnanie alebo hrozba?

Vydanie chatbota ChatGPT od OpenAI nám dalo náhľad do budúcnosti vyučovania a učenia sa s pomocou umelej inteligencie.

Učitelia okamžite upozornili na schopnosť chatbota generovať významné odpovede na otázky z hodnotení a skúšok. Často však nie je možné tieto odpovede priradiť k určitému zdroju, čo ztiažňuje odhaľovanie plagiátorstva.

Obavy nezostali nepovšimnuté. Krátko po uvedení ChatGPT OpenAI oznámilo, že vyvíja „digitálny watermark“, ktorý sa vkladá do odpovedí chatbota. Tento typ vodoznaku sa vkladá ako digitálny signál, ktorý môže identifikovať obsah ako AI-generovaný a ktorý by (teoreticky) mal byť ťažko odstrániteľný.

Ale ako upozornili experti, ľudia pravdepodobne nájdu spôsoby, ako to obísť. A nebude to dlho trvať, kým sa objavia ďalšie modely umelej inteligencie rovnako schopné ako ChatGPT. Čo to znamená pre naše vzdelávacie priestory?

Je isté, že nás čakajú náročné roky.

Ako ovplyvní umelá inteligencia vzdelávanie?

Síla systémov umelého učenia kladie obrovský otáznik nad naše vzdelávacie a hodnotiace postupy.

Hodnotenie v školách a univerzitách je založené na tom, že študenti predkladajú nejaký výsledok svojho učenia na známkvanie, často ide o esej alebo písomnú úlohu. S modelmi AI môžu byť tieto „výsledky“ vytvorené na vyššej úrovni, za kratší čas a s minimálnym úsilím zo strany študenta.

Inými slovami, výsledok, ktorý študent poskytne, už nemusí poskytovať skutočný dôkaz o dosiahnutí cieľov predmetu/učiva.

A nie je to len problém pre písomné hodnotenia. Štúdia z februára ukázala, že jazykový model GPT3 od OpenAI výrazne prekonáva väčšinu študentov na úvodných kurzoch programovania. Podľa autorov to vytvára „vznikajúcu existenčnú hrozbu pre výučbu a učenie sa základov programovania“.

Model tiež môže generovať scenáre a divadelné hry, zatiaľ čo generátory obrazov AI, ako je DALL-E, môžu produkovať umenie vysoko kvalitného obsahu.

Ako by sme mali reagovať?

V budúcnosti budeme musieť premýšľať o tom, ako môže byť AI použité na podporu vyučovania a učenia, namiesto toho, aby ho narušovala. Tu sú tri spôsoby, ako to dosiahnuť.

1. Integrovať AI do tried a prednáškovní

História nám mnohokrát ukázala, že vzdelávacie inštitúcie sa môžu prispôsobiť novým technológiám. V 70. rokoch minulého storočia nástup prenosných kalkulačiek znepokojoval matematických pedagógov ohľadom budúcnosti ich predmetu – ale môžeme povedať, že matematika prežila.

Podobne ako Wikipédia a Google neznamenali koniec hodnotenia, ani AI neznamená koniec učenia. V skutočnosti nové technológie vedú k novým a inovatívnym spôsobom práce. To sa týka aj učenia a vyučovania s použitím AI.

Namiesto toho, aby boli AI modely nástrojom na obmedzovanie, mali by byť významne integrované do vyučovania a učenia.

2. Hodnotiť študentov na základe kritického myslenia

Jednou vecou, ktorú AI model nemôže emulovať, je proces učenia a mentálne cvičenia, ktoré s tým súvisia.

Návrh hodnotení by sa mohol posunúť od hodnotenia iba finálneho produktu k hodnoteniu celého procesu, ktorý viedol študenta k výsledku. Zameranie sa potom kladie na kritické myslenie, kreativitu a riešenie problémov študenta.

Študenti by mohli voľne používať AI na dokončenie úlohy a stále by boli ohodnotení na základe vlastnej zdatnosti.

3. Hodnoťte to, co je dôležité

Namiesto prechodu na inú formu skúšania, ktorá by mala zabrániť použitiu AI (čo môže niekoho napadnúť), by pedagógovia mohli navrhnúť skúšania, ktoré sa zameriavajú na to, čo študenti musia vedieť, aby boli úspešní v budúcnosti. Zdá sa, že AI bude jednou z tých vecí.

Modely AI budú v budúcnosti čoraz viac využívané v rôznych odvetviach pri masívnom rozširovaní technológií. Ak budú študenti používať AI v budúcich pracovných miestach, prečo ich na to teraz neotestovať?

Článok prevzatý zo ZDROJA.

Na čo nezabudnúť pri výbere VŠ

Na čo nezabudnúť pri výbere VŠ

Ešte stále nevieš, čo by si chcel študovať? Alebo sa len rozhoduješ, kam by si chcel ísť? Správny výber vysokej školy a študijného odboru je pre každého študenta nesmierne dôležitý.

Na čo by sa mal študent pri výbere vysokej školy sústrediť?

Pri výbere vysokej školy je pre každého študenta dôležité, aby vedel, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. „Študent by sa mal zamerať na svoje záujmy, intelektové schopnosti a osobnostné vlastnosti. Mal by sa zamyslieť nad tým, ako si predstavuje svoju budúcnosť a aké má schopnosti učiť sa. Mal by vychádzať z poznania vlastných možností a prianí, aby sa mu na vysokej škole páčilo a aby mal radosť z nového poznávania,“ objasnila školská psychologička Gabriela Herényiová.

Mnohí študenti sa však pri výbere vysokej školy dopúšťajú chýb, na ktoré zvyknú s odstupom času doplatiť. „Najväčšou chybou je nevhodný výber školy kvôli titulu. Ak škola, prípadne odbor študenta nebaví, odporúčam, aby využil čas napríklad na učenie sa cudzích jazykov alebo na iné činnosti, ktoré ho bavia,“ skonštatovala školská psychologička. 

Ďalšou chybou môže byť perfekcionizmus študentov. „Stáva sa, že študenti nezvládnu nápor množstva poznatkov a požiadaviek už v prvom ročníku štúdia na vysokej škole. Výber nevhodnej vysokej školy môže priviesť študenta až na psychiatrické oddelenie, prípadne môže dôjsť aj k hospitalizácii. Stáva sa to najmä pri študentoch, ktorí mali na strednej škole samé jednotky,“ dodala Herényiová.

Ako zistím, čo ma naozaj baví?

Študenti stredných škôl majú vďaka organizácii Future Generation Europe možnosť vyskúšať si život na vysokej škole. „Tak, ako dnešní študenti, aj ja som bol frustrovaný tým, čo sa deje po maturite. Dokonca som sa radil k šialencom, ktorí si podali prihlášku až na jedenásť vysokých škôl, pretože mi chýbala možnosť zistiť, ako to na danej vysokej škole vyzerá ešte pred podaním si prihlášky,“ vysvetľuje vznik projektu MiniErasmus predseda a zakladateľ organizácie Future Generation Europe Matúš Jarolín.

Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. „Nehovoríme študentom, aby išli na danú vysokú školu, pretože je tam dobre. Ako jedni z mála sa ich pýtame, prečo práve tam chcú ísť a či je to pre nich dobrá voľba. Študentom hovoríme, že ide o ich budúcnosť, a preto by mali urobiť zodpovedné rozhodnutie, aj keď to nie je vždy jednoduché. Bližšie skúsenosti či objektívne informácie získajú aj vďaka projektu MiniErasmus,“ doplnil Jarolín.

Stredoškoláci, ktorí si vyskúšali, ako to funguje na vysokej škole Týždňový „pobyt“ na vysokej škole pomohol mnohým stredoškolákom pri rozhodovaní sa. „MiniErasmus je skvelá príležitosť, ako sa zorientovať v širokej ponuke vysokých škôl. Študenti majú možnosť spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. Vďaka workshopom, ktoré sú súčasťou projektu, si stredoškoláci dokážu ľahšie vybrať svoju vysnívanú školu či vysnívané povolanie,“ prezradila Viera Paulovová. „Vyskúšala som si týždeň na Paneurópskej vysokej škole v odbore psychológia. Vďaka projektu MiniErasmus som zistila, že ma psychológia baví. V dnešných dňoch ju študujem v Košiciach,“ pridala sa Janka Gajdošová.

Deväť dôvodov, pre ktoré by si mal ísť na Erasmus

Deväť dôvodov, pre ktoré by si mal ísť na Erasmus

Tápaš ulicami veľkomesta. Štúdium na škole ťa už tak nenapĺňa. Pri pomyslení na budúcnosť ti behá mráz po chrbte. Tvoji kamaráti sa so sklonenými hlavami vracajú z pracovných pohovorov. Najradšej by si sa zahrabal pod zem, aby si sa vyhol otázkam, čo s tebou bude po škole a kde sa vidíš o 5 rokov…

Nezúfaj! My našťastie poznáme riešenie! Je čas na zmenu! Budúcnosť prišla teraz, choď na Erasmus!

Ako Erasmák budeš vidieť svet novými očami, ľahšie sa presadíš v budúcnosti a babenke oproti v kupéčku zabrnkáš na správnu strunu. Chceš vedieť, aký budeš?

Profil Erasmáka:

1. Našiel si sa

Erasmus je okrem iného aj perfektný samospoznávací pobyt. Je čas spoznávať nielen svoje okolie, ale predovšetkým seba samého. Vieš kto si? Vieš čo chceš? Teraz už áno! Erasmus ťa hodil do vody zvanej život, odrazu sa už môžeš pokojne spoľahnúť aj na seba v akejkoľvek nepredvídateľnej situácii. Dokážeš vziať na seba zodpovednosť a poznáš svoje slabé aj silné stránky. Vieš, čo ťa baví, čo ti vyhovuje, čoho sa radšej vyvarovať a učíš sa zo svojich chýb. Skrátka, si úplne nový sebestačný človek, ktorý sa vo svete už nikdy nestratí.

2. Vyrástol si

Konečne si dospel! Pobyt v zahraničí ťa naučí k samostatnosti. Hoci to zo začiatku vôbec nevyzerá ako prechádzka ružovou záhradou, vždy lepšie ako v 20-tke bývať pod strechou rodičov a nemať žiadne súkromie. Veď sa len pozri na svojich rovesníkov, tí ani nevedia ako zapnúť práčku. Ten nespútaný pocit slobody a samostatnosti ťa navyše prinútil postarať sa sám o seba a sem tam si aj oprať či navariť. Spoznávaš novú krajinu a s ňou objavuješ aj nové chute. Zrazu sa z teba stáva odborník na paellu a otvoriť fľašu vína dokážeš aj bez vývrtky. Baby pozor! Sú z vás ženy do voza aj do koča.

3. Spoznaš nových ľudí

Tvoj okruh kamarátov sa z Anči zo susednej dediny a Joža z baru rozrastie o nespočetné množstvo nových známostí. Ba čo viac, môžeš sa pýšiť svojimi international kamarátmi, ktorí ťa vytiahnu z ulity a budú s tebou zdieľať rovnaké názory. Táto kultúrna diverzita ťa zároveň naučí ako zaobchádzať s ľuďmi, riešiť konfliktné situácie a najmä zahodiť predsudky. Si tolerantnejší voči okoliu a najlepšie vieš, že každý problém má svoje riešenie. Zmeškaný vlak a rada pri pokladni ťa nechajú chladným, povieš si, asi to tak malo byť. Radšej si spokojne brázdiš ulicami mesta a tešíš sa z každého nového dňa, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká za ďalším rohom.

4. Cestuješ

Z niektorých tvojich erasmusových známostí sa stanú kamaráti do dažďa a zásluhou dnešných úžasných výdobytkov ako sú sociálne siete, ostávaš s nimi naďalej v kontakte. Tým pádom sa ti naskytne oveľa viac príležitostí ako vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zatiaľ čo tvoje spriaznené duše z Erasmu ti srdečne poskytnú prístrešie a spravia free-guided tour po meste.

5. Ovládaš cudzie jazyky

Konečne máš príležitosť komunikovať jazykom krajiny, kde študuješ. So svojím spolubývajúcim z Nemecka si navyše oprášiš aj svoju starú slovnú zásobu z nemčiny a len aby si zapôsobil na spolužiačku, si schopný čo to zabľabotať aj po španielsky. Zrazu s ľahkosťou prepínaš z jedného jazyka do druhého a ani nechápeš, ako si práve zjednal tenisky na trhu a vybavil si zadarmo vstup na diskotéku. Staré otrepané klišé „škola života“ ti pripadá ako svätá mantra a už si nespomínaš na poslednú látku z hodiny, pretože odkedy si bol nútený začať žiť v cudzine od nuly, obohatilo ťa to a naučilo viac!

6. Si žiadaný

Na whatsappe ti bliká 6 správ, messanger už radšej ani neotváraš a pozvánky na eventy sa ti iba kopia. Si proste žiadaný spoločník! Nikde nesmieš chýbať! Počas Erasmu ťa na každom rohu sprevádzalo dobrodružstvo. So svojou spontánnosťou naďalej každého ohuruješ, si nevyčerpateľná studnica na príbehy a s ľahkosťou nadväzuješ nové známosti. Aj keď sa už niektorí tvoji priatelia (závidia ) tvária otrávene a predstierajú, že ťa počúvajú, faktom je, že Erasmus ťa poznačil na celý život. Si zaujímavý, scestovaný a nuda rozhodne nepatrí do tvojho slovníka!

7. Vážiš si maličkosti

Samozrejme, nie je všetko iba o cestovaní a party. Teraz keď si ďaleko od domova, tvoje hodnoty sa úplne obrátili a začneš si viac vážiť maličkosti. Už chápeš, že ku šťastiu stačí

skutočne málo a cestovať po Portugalsku sa dá aj s dvomi tričkami. Rovnako si uvedomuješ, že hoci je z teba iný človek, rodina a priatelia budú vždy na prvom mieste. Už si zabudol na všetky tie nezhody a hádky, budú sa ti zdať ako úplná strata času. A keď sa vrátiš domov, začneš si viac všímať ich pozitívne stránky a vaše vzťahy sa ešte viac utužia. To, že si trošku okúsil svet, ťa síce robí životaschopnejším, ale nikdy nezabúdaš na to, odkiaľ si svoju púť začal.

8. Svetový postoj

Stretol si ľudí z rôznych kútov sveta, počul neskutočné príbehy, zažil neopísateľné okamihy. To všetko ťa formuje a mení. Gratulujeme, vystúpil si zo svojej komfortnej zóny! Teraz vnímaš svet, ale aj vlastnú krajinu úplne inými očami. Hoci každý jeden sme iný, v konečnom dôsledku pochopíš, že predsa len sme rovnakí, sme ľudia! Život je zmena! Možno si to počul od otca, keď miesto slaných čipsov kúpil pre zmenu slaninové, ale pravdou je, že nové skúsenosti a zážitky, ktoré ti Erasmus ponúka ako na dlani, sú presne to, prečo sa oplatí žiť.

9. Máš super CVčko

Teraz si to zrekapituluj. Všetky tieto skvelé vlastnosti, ktoré máš teraz vo vačku ťa menia na ideálneho kandidáta na tvoju želanú pracovnú pozíciu. Žiadny zamestnávateľ neprehliadne v tvojom životopise fakt, že si študoval na zahraničnej univerzite. Automaticky to zvyšuje tvoje šance nájsť si lukratívnejšiu prácu. Dohovoríš sa cudzími jazykmi, každá prekážka predstavuje pre teba novú výzvu, vieš ako vycúvať z argumentu, si ľudskejší, priateľskejší a otvorenejší voči novým príležitostiam.

Vlastníš niečo, čo väčšina Slovákov nie. A vieš prečo? Pretože si bol na Erasme!!!

Prestaň sa utápať v žiali a skláňať hlávku pred počítačom. Tvoja budúcnosť nikdy nebola jasnejšia. Zmena a rôznorodosť sú korením života. Tak zamiešaj aj ty tie správne ingrediencie a choď na Erasmus!

 

Zdroj: ESN

Teraz, kým študuješ, je ten najlepší čas na to, aby si sa naučil čo najviac!

Teraz, kým študuješ, je ten najlepší čas na to, aby si sa naučil čo najviac!

Načo nám je stredná škola? Má vôbec zmysel snažiť sa a byť aktívny? Prinesie to v budúcnosti nejaké ovocie? Svoj názor na tieto otázky nám povedala Lili, ktorá študuje na strednej škole, momentálne píše svoju prvú knihu, píše blogy, pôsobí ako dobrovoľník v FG Europe a toto sú len niektoré z vecí, na ktorých momentálne pracuje.
<div class="oddelovac"></div>
Prečo sa vôbec snažiť na strednej škole? Okej, všetci vieme, že stredná škola sú štyri nezameniteľné a nezabudnuteľné roky v našom živote. Niekto by na ne chcel možno zabudnúť, niekto by sa na strednú chcel vrátiť, niektorí z nás sa len modlia, kedy to celé skončí a dúfajú, že zmaturujú. Na strednú školu nastúpime ako deti alebo tínedžeri a vychádzame z nej ako dospelí ľudia, ktorí už majú v rukáve nejaké tie zručnosti do zamestnania. Počas týchto rokov si prejdeme prvými láskami, prvými podvodmi, experimentmi s účesmi či experimentmi ako takými…Sú dni, kedy nám naše štúdium pripadá ako zlá napodobenina amerického filmu o tínedžeroch. Má medzi tým všetkým miesto štúdium? Sú to predsa štyri roky! Z mnohých stránok sú tieto štyri roky tie najpodstatnejšie roky života, kedy si vyberáme kárieru a kladieme základy nášej budúcnosti. Tak prečo by mala byť vzdelávacia stránka zanedbaná? Niekto sa vyhovára na ťažké, nepochopiteľné učivo, iní na psychické problémy, problémy vo vzťahoch, či doma, niekto na únavu či lenivosť, iní na domotivujúcich spolužiakov, ktorí sa v škole vôbec nesnažia, a predsa prejdú do ďalšieho ročníka. Tak prečo by sme sa mali snažiť? Aby sme dosiahli na škole prestíž? Aby sme získali priazeň profesorov? Aby sme sa dostávali na školské akcie a tým sa vyhli vyučovaniu? Aby sme získali ocenenia? Aby nás rodičia odmeňovali? Možno sa niektorí študenti riadia touto motiváciou, možno je na nej čosi pravdy. Ale toto nie sú tie najpodstatnejšie dôvody prečo by sme sa na strednej škole mali snažiť. Keď sa hlbšie zamyslíme, prídeme celkom určite na oveľa lepšie a rozumnejšie dôvody a výhody, ktoré nám snaha na strednej škole ponúka. Tak napríklad, prečo chodiť do školy? Je jasné, že niektorí študenti sú natoľko vynaliezaví, že si dokážu zakaždým odniekiaľ zadovážiť ospravedlnenku. A pevne verím, že sú si vedomí aj faktu, že pokiaľ ich absencia počas pol roka prevýši viac než 30 percent vyučovacích hodín, sú povinní ísť na komisionálne skúšky. Toto môže viesť k prepadnutiu do nižšieho ročníka, stratenie jedného roka života, stratenie priateľov a kolektívu a mnoho ďalších nevýhod. Prečo byť aktívny? Veď aká je pravdepodobnosť, že budeš na ďalšej hodine odpovedať? O týždeň bude písomka, ktorú určite napíšeš na trojku. A prečo odovzdať dorobenú prácu, keď to môžeš odfláknuť? Je na tebe, akú školu si si zvolil. Stredná škola ti však ponúka mnoho znalostí, za ktoré by si v dospelosti musel platiť veľké peniaze a venovať im svoj voľný čas. Je len na tebe, koľko veľa si z toho zoberieš. Môžeš sa naučiť nemecky, budeš ovládať účtovníctvo, prstoklad, čokoľvek, čo ti škola ponúka. Teraz, kým študuješ, je čas, aby si sa naučil najviac, ako dokážeš, pretože neskôr v zamestnaní môžeš tieto znalosti postrádať. Poctivosť? V každej triede sa nájde osoba, ktorá chodí pravidelne do školy, má úhľadne upravené zošity, dokonca vlastní na každý predmet iný zošit, vždy má napísané prehľadné poznámky a ak vymešká nejakú hodinu, ihneď si ich dopíše. Vie čo robí. Tak si pre príklad vezmime maturitu z slovenského jazyka a literatúry. Väčšinu látok, ktoré sa nachádzajú v maturitných témach sa učíme už na základnej škole. Na strednej škole sa preberá každá jedna téma krôčik po krôčiku, naservírujú vám ju ako na zlatom podnose, slovenčinárka vás dokonca prinúti napísať si na vrch strany M-ko do krúžku a zhrnie vám tie najdôležitejšie fakty, ktorých nebýva až tak veľa, že by ste sa ich nedokázali naučiť.V poslednom ročníku sa tak vyhnete naozaj obrovským stresom so zháňaním a redukovaním učiva, ktoré sa nebudete vedieť naučiť. Každého z nás počas obdobia dospievania pochytí zlý deň. No je len na jednotlivcovi, ako sa rozhodne naložiť s týmito štyrmi rokmi svojho života. Či sa bude vyhovárať na zlé dni celé štyri roky, alebo si povie, že zo strednej vyťaží, čo sa dá. Autor článku: Lili Brachnová