Tréneri regionálneho projektu BORN TO SUCCEED pre región Košice a Prešov!

Oliver Kovács vyštudoval Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Už ako predseda študentského parlamentu na fakulte vytvoril úspešný projekt „Škola a prax“, prostredníctvom ktorého mali študenti možnosť absolvovať prax vo vybraných inštitúciách verejného sektora. Jeho odborné zameranie sa však začalo uberať smerom k oblastiam ako je životné prostredie a environmentalistika. Dnes Oliver pôsobí na oddelení rozvoja Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, kde je zodpovedný za procesy územného plánovania, investičných aktivít, implementáciu SMART princípov do riadenia a rozvoja mestskej časti, no najmä ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na najväčšom košickom sídlisku.

Takisto je priekopníkom v oblasti odpadového hospodárstva, pričom stál pri začiatkoch realizácie populárnych uzamykateľných a dnes už aj podzemných kontajnerovísk. Ako zanietený ochranca životného prostredia tiež dohliada nad triedeným zberom odpadu a zabezpečovaní čistoty na území košického Západu.

Projekt Born to Succeed vníma ako jedinečnú príležitosť prispieť k zvýšeniu povedomia o dôležitosti ochrany a zveľaďovania životného prostredia práve skrz komunitu progresívnych mladých ľudí, ktorí sú aktívni. Ak je Vašou víziou zrealizovať svoj nápad, alebo zorganizovať aktivitu v oblasti ekológie, odpadového hospodárstva či rozvojových projektov vo svojom meste, obci, Oliver Kovács je ideálnym mentorom práve pre Vás!

Laura Dittel vyštudovala verejnú správu a má bohaté vedomosti z oblasti verejnej politiky, ktorú študovala na Slovensku aj v Spojených štátoch. Svoju pracovnú kariéru naštartovala členstvom v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny. Neskôr založila vlastnú organizáciu na podporu environmentálneho vzdelávania učiteľov a žiakov základných škôl. Dnes je riaditeľkou Karpatskej nadácie, ktorej poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Nadácia poskytuje podporu, poradenstvo a vzdelávanie aktívnych ľudí a neziskových organizácií s cieľom zlepšiť život na východe Slovenska. Za viac ako 20 rokov pôsobenia v nadácii a neziskovom sektore vôbec, Laura nadobudla pestré skúsenosti s prácou na veľkom množstve rozvojových a inovatívnych projektov, ktoré boli často realizované v širokých cezhraničných partnerstvách a vyžadovali množstvo koordinácie, ale aj kultúrnej citlivosti.

Za svoj osobný úspech v posledných rokoch považuje získanie prestížneho štipendia a možnosti účasti na Hubert H. Humphrey Fellowship programe, ktorý zohral veľkú úlohu v jej odbornom aj osobnostnom raste. Ak sa chcete aj vy stať aktívnym občanom, vymyslite aktivitu alebo projekt vo Vašej komunite týkajúci sa  oblastí ako je komunitný rozvoj, neformálne vzdelávanie, práca so sociálne znevýhodnenými alebo menšinami, životné prostredie, ochrana prírody či krajiny a zrealizujte ho pod Lauriným vedením!

Lenka Vargová Jurková začínala už v mladom veku spoznávať podnikateľské prostredie, ekonomické a výrobné procesy v rodinnej pekárni. Jej profesionálne smerovanie ďalej udalo aj vysokoškolské štúdium práva, kde sa špecializovala na obchodné a daňové právo. Prešla si viacerými, aj manažérskymi pozíciami. Viac ako tri roky nadobúdala cenné skúsenosti v Bruseli ako vedúca regionálneho zastúpenia, kde pod jej agendu spadala cezhraničná politika, integrácia či diplomacia.

Po návrate z „hlavného mesta“ Európskej únie pôsobila v inštitúcii zameranej na regionálny rozvoj, projekty a poskytovanie európskych prostriedkov mestám a obciam. Následne sa stala riaditeľkou Kultúrneho centra Košického kraja, kde sa venovala nastaveniu a rozvoju kultúrneho turizmu. Výkonnou riaditeľkou Košice Región Turizmus sa stala 1. januára 2015 a za uplynulé tri roky sa z krajskej organizácie cestovného ruchu snažila spraviť modernú a stabilizovanú organizáciu destinačného manažmentu, ktorá kráča moderným tempom. Jej prínos pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku je neprehliadnuteľný, o čom svedčí aj získané ocenenie „Osobnosť cestovného ruchu pre rok 2017“.

Lenka je presvedčená o bohatom rozvojovom potenciáli cestovného ruchu na východnom Slovensku a má množstvo nápadov, ako tento potenciál premeniť na realitu. S jej skúsenosťami sa rada podelí so šikovnými mladými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako a ich víziou je realizácia projektu alebo aktivity práve v oblasti cestovného ruchu. Ukážte spolu s Lenkou verejnosti, že na Východe je toho veľa!

Ivan Šulek vyštudoval pedagogiku a získané vzdelanie prepojil so športom, ktorému zasvätil celý svoj život. Pracoval v orgánoch Slovenského plaveckého zväzu, pôsobil ako inštruktor potápania a vodnej záchrannej služby, tréner plávania na gymnáziu a viac ako 10 rokov ako predseda oddielu plávania v klube ŠKP Košice, ktorý sa v roku 2012 stal víťazom Slovenského pohára ako najúspešnejší plavecký klub na Slovensku.

Vychoval množstvo zvučných mien plaveckých reprezentantov, vrátane telesne postihnutých športovcov, a hrdo sa s nimi zúčastňoval vrcholových podujatí ako hlavný reprezentačný tréner. Je zakladateľom Aqua clubu Košice zameraného na vodné športy, plaveckej školy Aquacentrum Košice a Potápačskej a plavčíckej školy Aqua. Svoje schopnosti preukázal aj na poste hlavného manažéra projektu Európske mesto športu 2016 a významne sa pričinil o to, že tento titul získali práve Košice. Za jeho úsilie získal Cenu mesta Košice, ocenenia od SOV a Asociácie športu pre všetkých. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho referátu športu a mládeže mesta Košice.

Pričiňuje sa o rozvoj športu a so športovými organizáciami spolupracuje na organizácii podujatí ako sú Medzinárodný maratón mieru, Night run a ďalšie. Je riaditeľom Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF KOŠICE 2021. Ak chcete zrealizovať svoj nápad na aktivitu či projekt v oblasti športu alebo zdravého životného štýlu v komunite, Ivan Šulek vám veľmi rád ukáže, ako na to a prezradí vám aj, ako sa stať úspešným športovcom, manažérom, trénerom či šéfom športovej organizácie!

Peter Gomolák je zakladateľom/garantom online mentoringového programu „Schopné deti“. Vyštudoval pedagogiku a od začiatku vedel, že chce pomáhať ľuďom. Jeho cieľom je ukázať rómskym deťom lepšiu budúcnosť, a dať im tak šancu, aby plnili svoje sny. V súčasnej dobe je štatutárom novozaloženého občianského združenia „Umelecké centrum F6“ (www.ucf6.sk), ktorého cieľom je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie, zároveň zmierenie rómskeho a slovenského národa. Je členom rómsko – slovenskej evanjelizačnej kapely F6 (http://ucf6.sk/kapelaf6/)

Už 13 rokov sa okrem iného venuje mentorovaniu, sociálnej a pastoračnej práci (www.romskamisia.sk) V rámci platformy SAVORE (www.savore.sk) má na starosti oblasť mládeže a kultúry. Peter zastáva názor, že životné skúsenosti, ktoré nadobudol, ho nabádajú pomáhať iným a nenechať si to len pre seba. Verí, že každý človek je schopný urobiť a dokázať niečo veľké, ak na sebe tvrdo pracuje. Prihláste sa k Petrovi a ukážte svetu, že aj vy dokážete robiť veľké veci so srdcom na správnom mieste!